"Thermodynamics for Green Textiles and Green Energy": Issue with 56 original scientific and short papers and 2 "Open Forum" discussions.

The issue is supported by Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions (PAPD), National Natural Science Foundation of China under grant No. 61303236 and No. 11372205 and Project for Six Kinds of Top Talents in Jiangsu Province under grant No. ZBZZ-035, Science & Technology Pillar Program of Jiangsu Province under grant No. BE2013072.

Published: 2013-12-16

THEORETICAL STUDY OF HEAT PUMP SYSTEM USING CO2/DIMETHYLETHER AS REFRIGERANT

Xiao-Wei FAN, Xian-Ping ZHANG, Fu-Jun JU, Fang WANG

1261-1268

HEAT TRANSFER AND STRUCTURE STRESS ANALYSIS OF MICRO PACKAGING COMPONENT OF HIGH POWER LIGHT EMITTING DIODE

Chih-Neng HSU, Yu-Hao CHANG, Chang-Yuan LIU, Shih-Hao FANG, Chun-Chieh HUANG

1277-1283

A MULTI-PHASE FLOW MODEL FOR ELECTROSPINNING PROCESS

Eric Wai Ming LEE, Lan XU, Na SI, Hong-Ying LIU

1299-1304

ANALYSIS MODEL FOR FORECASTING EXTREME TEMPERATURE USING REFINED RANK SET PAIR

Xiao-Hua YANG, Ling-Xia QIAO, Yin ZHANG, Wan-Ying MA, Jian-Qiang LI

1369-1374

STUDY ON SOIL MOISTURE BY THERMAL INFRARED DATA

Xiao-Hua YANG, Jun HE, Shi-Feng HUANG, Chong-Li DI, Ying MEI

1375-1381

AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATION VARIATION TRENDS OF THE LANCANG RIVER UPSTREAM FROM 1957 TO 2011

Xiao-Hua YANG, Ya-Nan GUO, Xiao-Juan CHEN, Ying MEI, Chong-Li DI

1383-1388

MODEL OF FRACTAL AGGREGATES INDUCED BY SHEAR

Jiawang CHEN, Zhanhong WAN, Zhenjiang YOU, Zhiyuan LI

1403-1408

A BIOMIMIC THERMAL FABRIC WITH HIGH MOISTURE PERMEABILITY

Jie FAN, Qian CHENG, Lian-Ying ZHAO, Yong LIU, Chong-Qi MA

1425-1430

A HEAT DISSIPATING MODEL FOR WATER COOLING GARMENTS

Kai YANG, Ming-Li JIAO, Zhe LIU, Wei-Yuan ZHANG

1431-1436

EXPERIMENTAL RESEARCH ON HEAT TRANSFER IN A COUPLED HEAT EXCHANGER

Yin LIU, Jing MA, Guang-Hui ZHOU, Ren-Bo GUAN

1437-1441

PVA-BASED NANOGRAPHENE FILM BY ELECTROSPINNING

Ji-Huan HE, Jing PANG, Haiyan KONG

1449-1452

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON OPTIMAL TEMPERATURE LIFT OF AN INVERTER HEAT PUMP SYSTEM

Xiao-Wei FAN, Fang WANG, Hui-Fan ZHENG, Di XU, Xian-Ping ZHANG

1459-1465

SURFACE TENSION AND VISCOSITY MEASUREMENT WITH SURFACE LASER LIGHT SCATTERING METHOD

Feng-Kun WANG, Hong-Ya YUE, Zhi-Gang LIU, Xiao-Wei FAN

1467-1471

MECHANISM OF NANOFIBER CRIMP

Ji-Huan HE, Rou-Xi CHEN, Li ZHANG, Hai-Yan KONG, Yun Chen

1473-1477

POLYMER LIQUID MEMBRANE FOR NANOFIBER FABRICATION

Ji-Huan HE, Hai-Yan KONG, Rou-Xi CHEN

1479-1482

NEW MULTI-SOLITON SOLUTIONS FOR GENERALIZED BURGERS-HUXLEY EQUATION

Jun LIU, Hong-Ying LUO, Gui MU, Zhengde DAI, Xi LIU

1486-1489

PERIODIC SOLUTION TO GENERAL CONDUCTION PROBLEMS

Gui MU, Zhengde DAI, Jun LIU, Jie FU

1494-1496

NEURONAL REPRESENTATION OF FABRIC TEXTURE FOR THERMAL MICROENVIRONMENT

Yuqing LIU, Xiaofeng JIANG, Xiaoxia ZHANG, Guohe WANG, Zhongwei ZHANG, Kemin CHEN

1497-1500

OPTIMAL SPINNERET SIZE FOR IMPROVEMENT OF FIBER'S MECHANICAL PROPERTY

Ji-Huan HE, Zhanping YANG, Li ZHANG, Rou-Xi CHEN, Fu-Juan LIU, Jian-Hua CAO

1501-1503

DESIGN AND ANALYSIS OF FLOW RECTIFIER OF GAS TURBINE FLOWMETER

Kai ZHANG, Zhi-Fei LI, Zheng DU, Dong-Sheng LI, Zhong-Di SU, Wei-Wei YAN

1504-1507

NUMERICAL INVESTIGATION OF BLADE DYNAMIC CHARACTERISTICS IN AN AXIAL FLOW PUMP

De-Sheng ZHANG, Dazhi PAN, Yan XU, Peipei SHAO, Guotao WANG

1511-1514

THE EFFECTS OF AMBIENT CONDITIONS ON THE CALIBRATION OF AIR FLOW PLATE STANDARDS

Kai ZHANG, Qian MIAO, Rong-Chao YANG, Qing ZHANG, Jing CHENG, Jia-Cun SHAO, Zhong-Di SU, Dong-Sheng LI

1517-1520

HOT DEFORMATION BEHAVIOR OF TC18 TITANIUM ALLOY

Wei-Dong SONG, Bao-Hua JIA, Jian-Guo NING, Hui-Ping TING

1523-1528

NOZZLE DESIGN IN A FIBER SPINNING PROCESS FOR A MAXIMAL PRESSURE GRADIENT

Ji-Huan HE, Zhanping YANG, Li ZHANG, Rouxi CHEN, Jian-Hua CAO, Minfeng SONG

1529-1532

PRESSURE DISTRIBUTION ON SPINNING SPINNERETS

Ji-Huan HE, Li ZHANG, Zhanping YANG, Rouxi CHEN, Jian-Hua CAO, Minfeng SONG, Jie ZHANG

1533-1537

FRACTAL APPROACH TO HEAT TRANSFER IN SILKWORM COCOON HIERARCHY

Fu-Juan LIU, Dong-Dong FEI, Qiu-Na CUI, Ji-Huan HE

1546-1548

STUDY ON KEY TECHNOLOGIES OF ENERGY-SAVING AND ENVIRONMENT-PROTECTIVE PUMPS

Qi-Hua ZHANG, Yan XU, Yuan-Hui XU, Wei-Dong SHI, Wei-Gang LU, Wei LIU

1556-1559