Analytical and Numerical Methods for Thermal Science.

Published: 2016-06-20

ANALYTICAL AND NUMERICAL METHODS FOR THERMAL SCIENCE

Ji-Huan HE, Qiu-Na CUI, Fu-Juan LIU

IX-XIV

A FRACTIONAL MODEL FOR INSULATION CLOTHINGS WITH COCOON-LIKE POROUS STRUCTURE

Ji-Huan HE, Fu-Juan LIU, Ping WANG, Yan ZHANG, Hong-Yan LIU

779-784

FRACTAL AGGREGATION AND BREAKUP OF FINE PARTICLES

Zhan-Hong WAN, Bingru LI, Feifeng CAO, Zhigang FENG, Honghao ZHENG

797-801

A MATHEMATICAL MODEL FOR THE BLOWN BUBBLE-SPINNING AND STAB-PROOF OF NANOFIBROUS YARN

Zhong-Fu REN, Hao DOU, Ping WANG, Yan ZHANG, Hong-Yan LIU, Qi-Long SUN

813-817

APPLICATION OF AN ANCIENT CHINESE ALGORITHM TO STAB PERFORMANCE OF WOVEN FABRICS

Ping WANG, Chun-Hui HE, Yan ZHANG, Fu-Juan LIU, Zhu-Xin ZHAO

819-822

THE TEARING PROPERTIES OF TEXTILES WITH STEINER TREE STRUCTURE

Hua KONG, Ling-Ye WU, Ping WANG, Yan ZHANG

823-826

EFFECTS OF TRANSIENT TEMPERATURE ON HUMAN'S HEAT LOSSES

Li-Juan WANG, Yuhui DI, Hui YIN, Yanfeng LIU, Jiaping LIU

827-830

EVALUATION OF CLOTHING'S TACTILE COMFORT

Lan XU, Yanhua SONG, Zhonghao CHENG

831-834

MACRO FLUID ANALYSIS OF LAMINATED FABRIC PERMEABILITY

Xiao-Dong CHEN, Li QIU, Rui WANG, De-Peng WANG

835-838

MODELING RELEASE OF CHEMICALS FROM MULTILAYER MATERIALS INTO FOOD

Xiu-Ling HUANG, Xiao ZHANG, Xian-Tao ZHANG, Ankit L. YAM

839-843

EFFECT OF BUBBLE SIZE ON NANOFIBER DIAMETER IN BUBBLE ELECTROSPINNING

Gui-Fang HU, Zhong-Fu REN, Fang-Zhi KONG, Fei-Yan WANG

845-848

DIFFUSION OF SINGLE OXIDATION POND

Ruo-Yuan SONG, Yong-Fang QIAN, Lai-Jiu ZHENG, Yu-Ping ZHAO, Xiao WANG, Ju WEI

849-853

EFFECTS OF AMBIENT CONDITIONS ON MULTI-CAPILLARY VENTILATION RATE

Qian MIAO, Qing ZHANG, Rong-Chao YANG, Shu-Xing WU, Kai ZHANG

855-857

THERMAL PROPERTIES AND WATER REPELLENCY OF COTTON FABRIC PREPARED THROUGH SOL-GEL METHOD

Tie-Ling XING, Jia-Li GU, Qiang-Hua ZHANG, Yun-Bo CHEN, Guo-Qiang CHEN

863-866

A DYE REMOVAL MODEL WITH A FUZZY INITIAL CONDITION

Yan ZHANG, Ji-Huan HE, Shu-Qiang WANG, Ping WANG

867-870

RATIONAL SOLUTIONS TO AN CAUDREY-DODD-GIBBON-SAWADA-KOTERA-LIKE EQUATION

Hong-Cai MA, Guo-Ding RUAN, Ke NI, Ai-Ping DENG

871-874

RATIONAL SOLUTION TO A SHALLOW WATER WAVE-LIKE EQUATION

Hong-Cai MA, Guo-Ding RUAN, Ke NI, Ai-Ping DENG

875-880

NUMERICAL INVESTIGATION OF TIME-DEPENDENT CLOUD CAVITATING FLOW AROUND A HYDROFOIL

De-Sheng ZHANG, Guan-Gjian ZHANG, Hai-Yu WANG, Wei-Dong SHI

913-920

NUMERICAL STUDY ON AERODYNAMIC HEAT OF HYPERSONIC FLIGHT

Weihua XIE, Haiming HUANG, Jing XU, Xiaoliang XU

939-944

NUMERICAL MODELING OF TRANSIENT HEAT TRANSFER IN MICROSYSTEM OF PROTECTIVE CLOTHING

Mingwei TIAN, Min-Zhi DU, Li-Jun QU, Shi-Feng ZHU, Guo-Hua CHEN, Guang-Ting HAN

945-948

NUMERICAL APPROACH TO SOLAR EJECTOR-COMPRESSION REFRIGERATION SYSTEM

Hui-Fan ZHENG, Shu-Qing GUO, Yin-Long CHEN, Cong-Min WANG

949-952

STUDIES ON POLY (VINYL CHLORIDE)/SILICA DIOXIDE COMPOSITE HOLLOW FIBER MEMBRANE

Shuo MEI, Jinchao LI, Changfa XIAO, Jian Xin HEIDARZADEH

957-960

RESEARCH ON MORPHOLOGIES OF POLYVINYL ALCOHOL/MILK NANOFIBERS

Ping WANG, Yan ZHANG, Fu-Juan LIU, Chuan-Zheng ZHANG, Fei-Yan WANG

961-966

FACILE PREPARATION OF a-Fe2O3 NANOBULK VIA BUBBLE ELECTROSPINNING AND THERMAL TREATMENT

Ji-Huan HE, Peng LIU, Fujuan LIU, Lan XUAN, Chun-Hui HEDAYATI, Yuqin WAN

967-972

MICROSTRUCTURE AND PROPERTY OF REGENEPERCENTAGED SILK FIBROIN/CHITOSAN NANOFIBERS

Lei ZHAO, Yuan-Fang HE, Qian-Wen WANG, Chun-Hui HERMANSSON

979-983

BUBBFIL ELECTROSPINNING OF PA66/Cu NANOFIBERS

Ji-Huan HE, Ya LI, Yuqin WAN, Yan ZHANG, Ping WANG

993-998

HIGH-TEMPERATURE HEATING AND MICROWAVE PRETREATMENTS

Jia-Jia FU, Yu LI, Qun ZHANG, Shen SHEN, Xiao-Ying DU, Hong-Bo WANG, Wei-Dong GAO

999-1002

NANO-DYEING

Ji-Huan HE, Cui-Juan NING, Lan XU, Fu-Juan LIU, Chun-Hui HEIDARZADEH

1003-1005

EFFECT OF DIRECTION OF BLOWING AIR ON MORPHOLOGY OF NANOFIBERS BY BUBBFIL SPINNING

Lei ZHAO, Shengzhong ZHANG, Chun-Hui HETMANIOK,, Hong-Yan LIU, Qi-Long SUN

1016-1017